فیوز گچی کوچک 18 محصول وجود دارد

 • فیوز گچی با تحمل جریان 100 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 100 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 100 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 200 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 200 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 200 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 250 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 250 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 250 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 500 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 500 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 500 میلی آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 1 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 1 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 1 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 2 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 2 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 2 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 3.15 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 3.15 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 3.15 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 4 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 4 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 4 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 5 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 5 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 5 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 6.3 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 6.3 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 6.3 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 8 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 8 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 8 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
 • فیوز گچی با تحمل جریان 10 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

  100,000 ریال فیوز گچی با تحمل جریان 10 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک
  بیشتر
  فیوز گچی با تحمل جریان 10 آمپر و تحمل ولتاژ 250 ولت، قطر 5 میلی متر و طول 20 میلی متر کوچک

لیست مقایسه محصولات

انصراف