NTC_PTC

NTC یا مقاومت حرارتی ، یک مقاومت حساس به دما می باشد که تغییرات دما باعث تغییر در مقدار مقاومت آنها می شود . این ویژگی برای مقاومت های معمولی یک ویژگی نامطلوب است اما در NTC از این ویژگی می توان در کاربرد های مختلفی از جمله آشکار های دما و ابزار های اندازه گیری استفاده کرد . NTC با ضریب حرارتی منفی (Negative Temperature Coefficient) : این مدل NTC که رایج ترین نوع می باشند با افزایش دما مقدار مقاومت آنها کاهش میابد . و از دقت خوبی نیز برخوردارند به طوری که تغییرات اندک دمایی در آنها باعث تغییر زیادی در مقاومت آنها می شود و این ویژگی باعث می شود که بتوان از آنها در کاربردهای که به دقت بالایی نیاز دارد نیز استفاده نمود . عمده کاربرد NTC ها در سنسور ها و آشکار های دمای محیط و مایعات است .

NTC_PTC 22 محصول وجود دارد

لیست مقایسه محصولات

انصراف