وریستور_VDR

وریستور یک نوع مقاومت الکتریکی است که مقاومت این قطعه با توجه به ولتاژ اعمال شده به دو سر آن تغییر می‌کند.

این قطعه را به نام VDR یا Resistor Dependent Voltage (مقاومت وابسته به ولتاژ) نیز می‌شناسند.

این قطعه نیز مانند دیود دارای مشخصه‌ی ولتاژ-جریان غیرخطی و غیر اهمی است.

اما برخالف دیود این قطعه در هر دو جهت جریان عمل می‌کند و فاقد پالریته است.

در ولتاژهای پایین مقاومت این قطعه بالاست و با افزایش ولتاژ مقاومت این قطعه نیز کم می‌شود.

از وریستور در مدارهای الکترونیکی برای کنترل و حفاظت از قطعات الکترونیکی در مقابل صدمات ناشی از ولتاژ گذرای بیش از اندازه استفاده می‌شود.

زمانی که میخواهید از این قطعه به عنوان محافظ یک قطعه استفاده کنید باید وریستور را به صورت موازی با آن قطعه نصب کنید.

با این کار در صورتی که اضافه ولتاژ روی قطعه بیفتد، مقاومت وریستور کاهش می‌یابد.

سپس جریان زیادی از وریستور می‌گذرد و جریان از قطعه مورد نظر شما نخواهد گذشت.

در اینورترها نیز برای حفاظت از رکتیفایرها و لینک DC و کلا قطعات درایو در ورودی از وریستور استفاده می‌گردد.

این قطعه نقش مهمی در حفاظت و طول عمر درایو دارد.

وریستور_VDR 50 محصول وجود دارد

لیست مقایسه محصولات

انصراف